Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali na rok przedszkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali

na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1148zezm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG-XXVIII/348/17 z dnia 27 marca 2017.

 

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 określa:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,

4) Uchwała Rady Gminy Sitkówka-Nowiny nr RG-XXVIII/348/17 z dnia 27 marca 2017r.

 

§ 2

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

 

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej https://kowala.przedszkolna.net/ zakładce REKRUTACJA lub bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

 

§ 4

  1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 1 marca do 15 marca 2023r.

 

§ 5

1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz kryteria ustalone przez Organ Prowadzący – Radę Gminy Sitkówka - Nowiny.

 

§ 6

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali odrębnym zarządzeniem.

2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

§ 7

1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Nowiny jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Nowiny i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Nowiny przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz kryteriów Organu Prowadzącego – Radę Gminy Nowiny.             

 

§ 8

Publikacja wyników naboru odbędzie się przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych na  tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

§ 9

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny