Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Regulamin funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali

Regulamin funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego
  w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali

 
   

I.       Podstawa prawna

1.      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) ( Dz. Urz. UE 1119
z 4 maja 2016r.) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

2.      art. 108a. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Dz.U.2018.0.996. - Prawo oświatowe.

 

§ 1

         W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia,  Dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, w uzgodnieniu
z organem   prowadzącym,  wprowadza szczególny nadzór nad pomieszczeniami placówki i terenu wokół placówki w postaci środków technicznych, umożliwiających          rejestrację obrazu zwanego dalej monitoringiem wizyjnym.

§ 2

         Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Zespołu   Placówek Integracyjnych w Kowali.

§ 3

         Regulamin podlega przekazaniu do wiadomości wszystkim zatrudnionym w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali.

    § 4

         Dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali zobowiązuje wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów z treścią          funkcjonowania monitoringu wizyjnego.

§ 5

         Regulamin w trwałej formie należy umieścić na stronie internetowej Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

§ 6

         Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, miejsca instalacji kamer systemu
         na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych  danych
         o zdarzeniach.

 

II.      Zapisy ogólne

 

          Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali  określa:

·                   zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w placówce,

·                   infrastrukturę, która objęta jest monitoringiem wizyjnym / miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły,

·                   cele instalacji monitoringu,

·                   zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia,

·                   zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego,

·                   zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym

          upoważnionym organom,

·                   przepisy końcowe.

 

III.    Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

 

·                   Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.

·                   Monitoring wizyjny placówki  funkcjonuje całą dobę.

·                   Monitor umożliwiający bezpośredni podgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych na terenie placówki znajduje się w pokoju socjalnym na parterze placówki, podgląd dostępny jest także w gabinecie dyrektora szkoły.

·                   Rejestracji i zapisowi na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja).

·                   Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wszelkie wymogi określone odpowiednimi normami.

·                   Dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali zobowiązany jest
do oznacza pomieszczeń i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków np. Obiekt monitorowany z widocznym znakiem graficznym kamery.

·                   Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Zespołu
Placówek Integracyjnych w Kowali oraz firma INSCAM.

·                   Monitoring nie będzie stanowił środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

·                   Dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, w porozumieniu
z organem prowadzącym,  ustala i organizuje odpowiednie środki techniczne
w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu.

·                   Osoba wskazana przez Dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali - starszy referent, prowadzi dziennik systemu, w którym odnotowuje nagrane, niepokojące sytuacje.

 

IV.    Infrastruktura objęta monitoringiem wizyjnym w Zespole Placówek     
 Integracyjnych w Kowali:

 

·                   teren zewnętrzny - 8 kamer

·                   teren wewnątrz szkoły:

·                   korytarz na parterze - 3 kamery

·                   szatnie wejściowe - 2 kamery

·                   widok na korytarz hali sportowej- 1 kamera

·                   korytarz na pierwszym piętrze - 2 kamery

·                   Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni sportowych, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji określonego celu
i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników
i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

V. Cele funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali:

 

·                   zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki,

·                   zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie placówki,

·                   ograniczenie zachowań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

·                   zapobieganie niszczeniu mienia szkoły,

·                   zapobieganie niszczeniu urządzeń na terenie placu zabaw, boiska oraz parkingu,

·                   zapobieganie przywłaszczeniom,

·                   zapobieganie/ wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, np. bójek,

·                   ustalanie sprawców czynów nagannych/ karalnych w szkole i jej otoczeniu,

·                   wyjaśnianie podejrzenia o palenie tytoniu i korzystanie z używek,

·                   ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osobom nieuprawnionym
i niepożądanym.

 

VI.    Zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczania

·                   Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym dyrektorowi

         Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali oraz serwisantowi systemu.

·                   Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu wizyjnym jest realizowany za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

·                   Osoby, które mają wgląd  w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązywane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

·                   Podczas pobytu osób trzecich oraz nieuprawnionych pracowników placówki
w pomieszczeniu, gdzie umożliwiony jest bezpośredni podgląd ze wszystkich zainstalowanych kamer, monitor ma być bezwzględnie wyłączony.

·                   Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba

         wskazana przez dyrektora szkoły.

·                   Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka przetwarza wyłącznie do celów,  dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.

·                   Po upływie przewidzianego okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu,  zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu.

·                   W razie uzasadnionej potrzeby, wszystkie indywidualne zapisy obrazu przenoszone są z rejestratora na pamięć przenośną.

 

VII.   Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego

 

·                   Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeń udostępnione do wglądu dyrektorowi, pedagogom oraz upoważnionemu ustnie przez dyrektora szkoły nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły.

·                   Zapis z monitoringu może zostać zaprezentowany uczniom, rodzicom lub pracownikom szkoły za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w celu ustalenia rzeczywistych faktów zdarzenia.

·                   W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów instalacji systemu monitoringu wizyjnego dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny, a także przekazania kopii zapisu na płycie CD/DVD oraz na pendrive organom ścigania, na ich pisemny wniosek.

·                   Szkoła może używać zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawców przestępstwa. Może on także zostać wykorzystany jako dowód we wszczęciu postępowania dyscyplinarnego w związku z egzekwowaniem prawa i procedur wewnątrzszkolnych wobec wszystkich członków społeczności szkolnej.

·                   W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych), działania wyjaśniające, podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.

·                   Nauczyciel lub pracownik szkoły, który powziął informację o zdarzeniu lub sytuacji wynikającej z celu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole, mogącego mieć miejsce w obszarze objętym kontrolą kamer, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi Zespołu Placówek Integracyjnych
w Kowali.

 

VIII. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym    upoważnionym organom:

 

·                   Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.

·                   W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału:

         nr kamery w celu określenia miejsca zdarzenia oraz datę i godzinę nagrania.

·                   Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie szkoły.

 

IX. Przepisy końcowe:

·                    Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

·                    W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.

·                    Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

·                    Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 12.09.2018r.

 

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny