Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali na lata 2019/2023

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

    na lata 2019/2023

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   „Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo.”

~ Piotr Szreniawski ~

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483
  ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 roku
  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 214).
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
  i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2018 r. poz.1679).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 r. poz.639).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz.1647).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2018 r. poz.1485).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku
  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017
  r. poz.1635).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1616).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1659).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
  (Dz.U. z 2018 roku poz. 1601).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 roku poz. 967).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
 • Statut Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali.
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

 1. PREAMBUŁA

 

 • Program Wychowawczo – Profilaktyczny przyjęty i realizowany w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali jest dokumentem integrującym działania wychowawcze
  i profilaktyczne szkoły, które choć ukierunkowane na różne cele  - wychowanie wspiera ucznia profilaktyka kompensuje niedostatki wychowania – to mają obszar wspólny, który stanowią działania budujące odporność na potencjalne zagrożenia i wzmacniają czynniki chroniące.
 • Program powstał, aby wzmacniać i ukierunkowywać oddziaływania wychowawczo – profilaktyczne placówki tak, by pełniej wspierać jej uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości : społecznej, emocjonalnej, kulturalnej, w obszarze dbania o zdrowie a także zwiększać poczucie bezpieczeństwa w placówce.

 

 1. WPROWADZENIE

           

 • Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany
  na osiągnięcia pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Zgodnie
  z zapisami zawartymi w Ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe „Nauczanie
  i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować
  go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

 

 

 

 • Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie
  i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Zapobieganie uzależnieniom może dokonywać się na różnych poziomach. W związku z tym wyróżnia się pro­filaktykę pierwszorzędową, drugorzędową i trzeciorzędową:

 

 • Profilaktyka uniwersalna to działanie mające na celu: z jednej strony - promocję zdrowia
  i przedłużenie życia człowieka, zaś z drugiej -  zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcjonal­nymi. Szczególnie wyraźnie akcentuje się tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia, albowiem deficyty w tym zakresie są powszechnie spotykane w populacji osób dysfunkcjonal­nych. Równie ważne jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorców.

 

 • Profilaktyka selektywna ma na celu ujawnianie osób o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności oraz poma­ganie im w redukcji tego ryzyka (a więc zapobieganie rozwojowi zaburzeń).

 

 • Profilaktyka  wskazująca rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji.
  Ma ona na celu, z jednej strony - przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, zaś z drugiej - umożliwienie osobie objętej terapią i rehabilitacją powrotu do społeczeństwa, prowadzenia w nim satysfakcjonującego i społecznie akceptowa­nego trybu życia, wolnego od patologii.

 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.
 

           

 

 

 

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych
  uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

 

     Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby mieli poczucie przynależności do grupy, którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

     Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą, we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, logopedą, pozostałymi pracownikami szkoły.

     Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  
     Przy jego opracowaniu uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • wyniki przeprowadzanych badań dotyczących sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju , mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wskazuje kierunki i formy oddziaływań wychowawczych oraz działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

III.      MISJA SZKOŁY

 

            Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali to szkoła z wieloletnią tradycją. Placówka
ta, służyła wielu pokoleniom mieszkańców Kowali i okolic.

            Celem naszej szkoły jest wychowanie człowieka świadomego swojej wartości, szanującego siebie i innych, asertywnego, pozytywnego, pogodnego, spontanicznego, autentycznego, kreatywnego i ciekawego świata. Uważamy, że najlepsze efekty  osiągniemy  poprzez integrację środowiska Nauczycieli - Uczniów - Rodziców. Współpraca ta, pozwoli nam na podjęcie kompleksowych działań i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

            Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności szkolnej. Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.
Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.
Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia
w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie
i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska
o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe  funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

 

Uczeń:

 • jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
 • czerpie radość z nauki;
 • przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
 • potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 • potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
 • zgodnie współpracuje z innymi;
 • jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
 • jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
 • rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
 • dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
 • potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

 

 

 

 

 

V.    ZASOBY SZKOŁY

 • dobrze przygotowana kadra pedagogiczna;
 • specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, socjoterapeuta, nauczyciele rewalidacji;
 • baza szkoły wyposażona w pomieszczenia przygotowane do prowadzenia terapii logopedycznej, zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz socjoterapii i rewalidacji;
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej wyposażony w pomoce dydaktyczne pozwalające uatrakcyjnić pracę z uczniami o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 •  współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Nowinach;
 • umiejętność korzystania ze środków unijnych, dzięki którym możliwa jest realizacja programów wyrównujących szanse edukacyjne naszych wychowanków;
 • wsparcie, jakie szkoła uzyskuje od pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Piekoszowie, Ośrodka Zdrowia oraz innych instytucji współpracujących ze szkołą.

 

 

VI.  DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ
 

       Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy  potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wniosków nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji dotychczas obowiązującego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • wniosków i analiz (np. wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych, analizy wyników badań ankietowych prowadzonych przez psychologa i pedagoga szkolnego itp.),
 • rozmów z Policją, pracownikami socjalnymi, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracownikami organizacji i instytucji, które wspierają pracę szkoły,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły.

 

 

 

       W wyniku diagnozy i ewaluacji dotychczas obowiązującego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 • brak motywacji do nauki,
 • niski poziom potrzeb edukacyjnych,
 • niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń- uczeń oraz uczeń-nauczyciel, niekiedy uczeń - rodzic i nauczyciel – rodzic,
 • w niektórych przypadkach nierespektowanie przez uczniów norm społecznych, używanie przez dzieci wulgaryzmów, konflikty rówieśnicze,
 • brak pewności siebie, nieumiejętność stawiania granic,
 • edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych, poświęcenie większej ilości czasu zagadnieniom związanym z cyberprzemocą.

 

       Wyniki prowadzonych badań i obserwacji wskazują na to, że grupę o najwyższym ryzyku  dysfunkcjonalności stanowią uczniowie:

 

 • wychowujący się w rodzinie niepełnej,
 • doświadczający skutków uzależnienia rodzica od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

       Prowadzone w szkole oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne muszą wzmacniać czynniki chroniące i osłabiać czynniki ryzyka, które określiliśmy na podstawie dokonanej diagnozy.

 

Do czynników chroniących zaliczyliśmy:

 • silne więzi emocjonalne z rodzicami, którzy przekazują dzieciom szacunek dla norm, wartości i autorytetów;
 • zamieszkanie w miejscu, w którym bliskie relacje sąsiedzkie, brak anonimowości, ułatwiają zauważenie niepokojących zachowań dziecka;
 • obecność dalszej rodziny w życiu dziecka – dzięki wielopokoleniowości występującej w domach naszych uczniów są oni otoczeni stałą opieką osób dorosłych (większość z nich nie wraca po zajęciach do pustego domu);

 

 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wychowawczo-profilaktycznych, sportowych;
 • dobrze funkcjonująca na terenie gminy pomoc socjalna – zaangażowanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, współpraca z asystentami rodzinnymi.

 

Do czynników ryzyka zaliczyliśmy:

 • negatywne wpływy środowiskowe;
 • obniżoną samoocenę;
 • brak zainteresowania części rodziców funkcjonowaniem dziecka w środowisku szkolnym;
 • niewystarczający poziom umiejętności wychowawczych części rodziców;
 • niski stopień motywacji do nauki - część uczniów nie uzyskuje wsparcia i pomocy w domu;
 • ubóstwo, bezrobocie, emigracja rodziców za pracą;
 • problemy wynikające z okresu adolescencji, negatywne wpływy grupy rówieśniczej;
 • moda na korzystanie z internetowych portali społecznościowych, często występujący brak   nadzoru rodziców nad tym, w jaki sposób dziecko korzysta z Internetu, bezradność rodziców w tej kwestii wynikająca z braku wiedzy.

 

VII.   ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE PROGRAMU     

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

 

 

 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
  za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych;
 • kształtowanie postaw tolerancji, otwartości na drugiego człowieka;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami, a także nauczycielami
  i rodzicami lub opiekunami naszych wychowanków;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
 • przygotowanie uczniów do wyboru właściwej dla siebie ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, zachęcanie ich do podejmowania działalności wolontariackiej;
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce regionalnej
  i  narodowej;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i prospołecznych;
 • uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z cyberprzemocy;

 

 

 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy
i umiejętności uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej;
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych;
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni
  na ryzyko zachowań ryzykownych;
 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców programów profilaktycznych dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

 

 

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
 •  prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych;
 • udostępnienie  informacji  o  ofercie  pomocy  specjalistycznej  dla  uczniów  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych
  z  naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

 

 

Prowadzone działania wychowawczo-profilaktyczne mają zapewnić osiągnięcie następujących celów:

 

 • stworzenie warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia, umożliwiających mu osiągnięcie dojrzałości fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, społecznej oraz duchowej;
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
  i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania   i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego
  na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
 • ograniczanie czynników ryzyka;
 • wzmacnianie czynników chroniących.


 

 

VIII.  UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 1. Dyrektor szkoły:

 

 • dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • stwarza warunki umożliwiające realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, nadzoruje jego realizację,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki umożliwiające im harmonijny rozwój psychofizyczny,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia i wychowania,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce organizacji harcerskich, wolontariackich oraz innych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • dbając o realizację programu wychowawczo-profilaktycznego współpracuje z zespołem wychowawców, psychologiem, pedagogiem, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców Szkoły,
 • dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. 

 

 1. Rada Pedagogiczna:

 

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej w szkole,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w  porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:

 

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • wspierają rozwój osobowy ucznia,
 • reagują na wszelkie niezgodne z regulaminem zachowania uczniów (wagary, agresja, sięganie po środki psychoaktywne, itp.),
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • okazują uczniowi zainteresowanie w innych sytuacjach szkolnych niż lekcja
  (na przerwie, wycieczce, w trakcie wydarzeń, które odbywają się w szkole),
 • udzielają dziecku wsparcia emocjonalnego i praktycznego, poprzez doraźną pomoc w konkretnych sytuacjach,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością i doskonalą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia działań wychowawczo-profilaktycznych.

 

 1. Wychowawcy klas:

 

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, analizują i rozwiązują bieżące problemy wychowawcze,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • podejmują odpowiednie i skuteczne działania, które sprzyjają pokonaniu trudności przez dziecko i poprawiają jego funkcjonowanie w szkole,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

 

 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, psychologiem, logopedą, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z rodzicami uczniów, dzielą się z nimi swoją wiedzą o dziecku oraz zachęcają ich do udziału w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • współpracują z Sądem, Policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

 1. Psycholog i pedagog szkolny:

 

 • diagnozują środowisko wychowawcze, identyfikują czynniki ryzyka przejawiające się w zachowaniu uczniów lub w ich sytuacji szkolnej,
 • dbają o zapewnienie uczniom adekwatnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • przekazują uczniom  informacje niezbędne dla rozwoju ich umiejętności psychospołecznych oraz aspiracji, a także pomagające im w budowaniu poczucia własnej wartości,
 • prowadzą zajęcia z zakresu preorientacji, orientacji oraz doradztwa zawodowego,
 • pomagają uczniom doświadczającym trudności szkolnych – uczestniczą
  w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, gdy jest to konieczne w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania profesjonalnej diagnozy,
 • czuwają nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • modelują właściwe zachowania uczniów,

 

 

 • podejmują różnorodne działania profilaktyczne – szczególnie z zakresu zapobiegania cyberprzemocy, agresji, uzależnieniom,
 • zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • wspierają rodziców w prowadzeniu działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • biorą udział w opracowaniu procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,
 • współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie, Sądem, Policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
  i niosącymi im pomoc.

 

 1. Rodzice:
  • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
  • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
  • uczestniczą w spotkaniach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zasięgają informacji na temat funkcjonowania swoich dzieci w szkole,
  • współpracują z wychowawcą klasy i innymi uczącymi nauczycielami.
   • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
   • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

 

 1. Samorząd Uczniowski:
  • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego szkoły, jej działalności sportowej oraz rozrywkowej - zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną,
  • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
  • prowadzi akcje pomocy dla osób potrzebujących, zachęca społeczność szkolną
   do udziału w działalności wolontariackiej,
  • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
  • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
  • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.
 1. PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS I – III 
  ZESPOŁU PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W KOWALI

 

OBSZAR I:         Zdrowie - edukacja zdrowotna.
 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne
za realizację

Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 1. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego
  i higienicznego trybu życia:
 • propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (higieny pracy, nauki
  i odpoczynku, odżywiania się);
 • uświadamianie skutków zagrożeń cywilizacyjnych;
 • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej konstruktywnych metod radzenia sobie
  ze złością i stresem.
 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności
  za własne zdrowie:
 • propagowanie zdrowego odżywiania się – profilaktyka otyłości
  i innych chorób cywilizacyjnych;
 • integracja z osobami niepełnosprawnymi.
 1. Wyrobienie nawyków
  i umiejętności sprzyjających zachowaniu zdrowia:
 • uświadamianie znaczenia higieny osobistej;
 • kształtowanie nawyków higienicznych w odniesieniu
  do własnego ciała, ubioru i środowiska jako warunku dobrego samopoczucia i zdrowia;
 • zachęcanie
  do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy
  i zgrabnej sylwetki poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu;
 • prezentowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;

Zajęcia warsztatowe Eksponowanie publikacji z zakresu promocji zdrowia.

 

Pokazy udzielania pierwszej pomocy.

 

Zajęcia pozalekcyjne umożliwiające prawidłowy rozwój psychofizyczny,
w tym różnorodne formy zajęć sportowych.

 

Spotkania z lekarzem, stomatologiem

 

Program dla szkół – polegający
na dostarczeniu uczniom owoców
i warzyw oraz mleka
i przetworów mlecznych.

 

Zawody sportowe.

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog
 • nauczyciel bibliotekarz
 • nauczyciele świetlicy

Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych.

 1. Uświadomienie cywilizacyjnych zagrożeń dla człowieka i przyrody:
 • propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego;
 • tworzenie warunków
  do poznawania współzależności między różnymi elementami środowiska naturalnego oraz rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka
  w świat przyrody;
 • ukazywanie celowości przeprowadzania akcji ekologicznych.
 1. Wypracowanie poszanowania dla środowiska przyrodniczego:
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności
  za stan przyrody; troski o jej przyszłość;
 • motywowanie
  do uczestniczenia w ochronie środowiska naturalnego.
 1. Osobiste zaangażowanie w działania proekologiczne:
 • wdrażanie
  do samodzielnego poszukiwania informacji o zagrożeniach środowiska w najbliższej okolicy;
 • promowanie i kształtowanie nawyków proekologicznych;
 • inicjowanie i realizowanie działań korzystnych dla środowiska naturalnego
  w najbliższym otoczeniu.

Wycieczki, wystawy, wyjścia klasowe.

 

Akcje ekologiczne, np.

Sprzątanie Świata, Dni Ziemi.

 

Akcje organizowane przez SU.

 • wychowawcy
 • nauczyciel przyrody
 • opiekunowie SU
 • nauczyciele świetlicy

 

 

 

 

 

OBSZAR II        Relacje – kształtowanie postaw społecznych.

 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne
za realizację

Zapoznanie
z zasadami pracy szkoły.

1.Realizowanie nowej  podstawy programowej:

 • udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach metodycznych;
 • przygotowanie i przystosowanie sal lekcyjnych
  do prowadzenia zajęć,
  z uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • prowadzenie diagnozy umiejętności i wiadomości uczniów na początku i pod koniec roku szkolnego w kl. I i III;
 • wykorzystywanie techniki komputerowej w nauczaniu.

2. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami dotyczącymi organizacji pracy w szkole:

 • omówienie Statutu Szkoły
  i szkolnych zasad oceniania, planu dydaktyczno -wychowawczego, planu wychowawczo - profilaktycznego;
 • szczegółowe omówienie
  i przypominanie zasad BHP;
 • ustalenie zasad współpracy
  i współżycia w grupie, położenie nacisku na przyjazne przyjęcie do zespołów klasowych uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym nie chodzili do naszej szkoły;
 • wdrażanie
  do poszanowania szkoły i dbałości o porządek i ład w klasie lekcyjnej i w budynku szkolnym;
 • działania zmierzające
  do współpracy miedzy klasami;
 • wspólne przygotowywanie imprez;
 • organizowanie i uczestnictwo
  w konkursach w ramach zdrowej rywalizacji;
 • Wybory Samorządów Klasowych.

Szkolenia
i konferencje.

 

Diagnoza – obserwacja, testy.

 

Zebrania z rodzicami.

Gazetki ścienne.

 

Szkolna strona internetowa.

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog
 • nauczyciele świetlicy

Wspieranie

rozwoju osobowości młodego człowieka.

 

 1. Wspomaganie umiejętności

 samopoznania:

 • wzbogacanie słownictwa dotyczącego samopoznania i samooceny;
 • wykorzystywanie sytuacji

 

szkolnych
do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów (słabych i mocnych stron).

 1. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji
  i samokontroli:
 • wdrażanie do samooceny i akceptacji własnych mocnych
  i słabych stron;
 • kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania, panowania nad emocjami .
 1. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:
 • motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju;
 • rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie warunków
  do realizowania działań wynikających z zainteresowań;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie zdolności twórczego myślenia;
 • kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów
  i uzdolnień;
 • wspomaganie
  w radzeniu sobie
  z własnymi niedoskonałościami,
 • wspieranie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych.

 

Zajęcia warsztatowe.

Zajęcia integracyjne.

 

Koła zainteresowań.

 

Imprezy edukacyjne.

 

Udział w konkursach, szkolnych i pozaszkolnych.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia rewalidacyjne.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i emocjonalne.

 

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog
 • nauczyciel

 

świetlicy

 

 

OBSZAR III    Kultura – wartości, normy, wzory zachowań.

 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne
za realizację

 

Wyposażenie ucznia
w umiejętności niezbędne
do współdziałania w zespole.

 1. Znajomość i przestrzeganie norm współżycia społecznego:
 • promowanie zasad kulturalnego zachowania się w relacjach społecznych;
 • kształtowanie poszanowania cudzych praw i potrzeb;
 • wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról społecznych, hierarchii i powszechnie akceptowanych wartości.
 1. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych:
 • nauka rozpoznawania emocji i uczuć;
 • rozwijanie wrażliwości społecznej, wrażliwości oraz empatii;
 • kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć, komunikowania własnych potrzeb i wywierania wpływu na innych ludzi w sposób akceptowany społecznie;
 • kształcenie umiejętności współpracy w zespole rówieśniczym i z dorosłymi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych, nauka asertywności.
 1. Eliminowanie zachowań agresywnych:
 • rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych;
 • kształtowanie postaw odrzucających przemoc;
 • kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów
  i zachowywania się w sytuacjach problemowych, asertywnego przedstawiania własnych potrzeb i praw oraz odmawiania przy pełnym poszanowaniu praw i wyborów innych ludzi.
 1. Działania związane
  z udziałem
  w uroczystościach
  i imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych:
 • nauka hymnu państwowego
  i innych piosenek, nauka wierszy i sposobu zachowania się podczas uroczystości;
 • ustalenie
  i przestrzeganie zasad dotyczących stroju szkolnego i galowego
  na uroczystościach szkolnych oraz pozaszkolnych;
 • udział w uroczystościach organizowanych przez władze i instytucje lokalne;
 • zaplanowanie
  i realizacja uroczystości klasowych: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Matki i Ojca;
 • uczestnictwo
  w uroczystościach i imprezach należących do tradycji naszej szkoły.

Zajęcia warsztatowe i integracyjne.

Lekcje, wystawy.

 

Zajęcia pozalekcyjne i sportowe.

 

Wycieczki, imprezy klasowe i szkolne.

 

Zawody sportowe i konkursy.

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog
 • nauczyciele świetlicy
 • opiekunowie SU

Przygotowanie do podejmowania
i pełnienia ról społecznych

i obywatelskich.

 1. Znajomość zasad funkcjonowania szkoły:
 • zapoznanie uczniów klas I i ich rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym
  i innymi dokumentami szkolnymi;
 • uświadamianie praw i obowiązków uczniów oraz rodziców w szkole, życiu rodzinnym i społeczeństwie;
 • tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły;
 • wdrażanie do integracji szkoły z domem rodzinnym ucznia;
 • kształtowanie wzorowych
  i godnych naśladowania postaw wychowanków.
 1. Kształtowanie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych:
 • włączenie
  do społeczności szkolnej uczniów klas I;
 • kształtowanie poczucia przynależności
  do wspólnoty klasowej i szkolnej,
 • troska o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku;
 • tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły;
 • kształtowanie poczucia współodpowiedzialności
  za grupę;
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania
  w grupie
  z uwzględnieniem zasad tolerancji dla odmienności poglądów
  i potrzeb, innych osób;
 • zachęcanie uczniów
  do udziału w akcjach wolontariackich;
 • organizacja spotkań
  z absolwentami szkoły: uświadomienie uczniom wpływu lat szkolnych
  na ich przyszłe życie zawodowe;
 • wdrażanie
  do poszanowania mienia społecznego.
 1. Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków:
 • zapoznanie uczniów
  z ich prawami
  i obowiązkami szkolnymi
  i społecznymi;
 • monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego, eliminowanie nieusprawiedliwionej absencji;
 • kształtowanie pożądanych postaw wobec obowiązków szkolnych, przestrzeganie procedur zawartych w Statucie Szkoły;
 • stymulowanie aktywności uczniów
  w społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.
 1. Prowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej - kształtowanie u uczniów pozytywnej
  i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie
  i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie
  wiedzy na temat zawodów
  i rynku pracy.
 2. Kształtowanie właściwego stosunku ucznia
  do kolegów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły:
 • wdrażanie do dbałości o wygląd sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych;
 • ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych;
 • ocena pracy dyżurnych;
 • wykorzystanie tematyki edukacji wczesnoszkolnej, wycieczek
  do prowadzenia działań kształtujących takie cechy jak: aktywność, sprawność, kreatywność, pracowitość, otwartość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi, tolerancja;
 • działania zmierzające
  do integracji grupy poprzez wycieczki, uroczystości, imprezy;
 • podnoszenie kultury osobistej uczniów;
 • utrwalenie form grzecznościowych, dbanie
  o kulturę języka;
 • zwracanie uwagi
  na właściwą postawę uczniów w stosunku
  do nauczycieli pracowników szkoły (dzień dobry,
  do widzenia);
 • zwracanie uwagi
  na właściwą postawę uczniów w czasie lekcji, na przerwach, w czasie rozmów
  z nauczycielami i pracownikami szkoły;
 • zwracanie uwagi
  na postawę uczniów wobec osób niepełnosprawnych.

Lekcje, wystawy.

 

Zebrania z rodzicami.

 

Wybory samorządu klasowego i szkolnego.

 

Dokumentowanie życia szkoły, szkolna strona internetowa.

 

 

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • psycholog
 •  pedagog
 • szkolne koło wolontariatu

Kształtowanie postaw patriotycznych.

 1. Upowszechnienie wiedzy
  o historii i kulturze własnego regionu i kraju:
 • wzbogacanie wiedzy o regionie i kraju;
 • zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą narodową;
 • dostarczanie wiedzy
  na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci regionu i Polski;
 • kultywowanie regionalnych tradycji;
 • budzenie szacunku
  i dumy z własnego regionu oraz wzmacnianie poczucia przynależności do „małej Ojczyzny”.
 1. Rozwój poczucia tożsamości narodowej i więzi z tradycjami narodowymi:
 • kształtowanie pojęcia Ojczyzna oraz przywiązania do kraju i jego kulturowego dziedzictwa;
 • wpajanie patriotyzmu lokalnego;
 • kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy;
 • wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i miejsc pamięci narodowej;
 • rozwijanie szacunku
  do obrzędów
  i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków;
 • upowszechnianie wiedzy na temat historii szkoły oraz postaci Patrona Szkoły -  gen. Antoniego Hedy ps. „Szary”
 • nauka zasad demokracji (np. poprzez wybory
  do Samorządu Uczniowskiego);
 • udział w apelach i uroczystościach szkolnych
  z okazji rocznic państwowych, wdrażanie
  do okazywania szacunku symbolom narodowym;
 • właściwa postawa
  w czasie słuchania hymnu państwowego.
 1. Aktywizacja działań wynikających z postaw patriotycznych:
 • kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych i lokalnych oraz uczestniczenie
  w nich;
 • kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas uroczystości i eksponowania symboli narodowych i państwowych.
 1. Wdrażanie szacunku
  do osoby patrona szkoły gen. Antoniego Hedy ps. „Szary”,
 • organizowanie lekcji poświęconych postaci Patrona
 • czynny udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły.

Organizacja szkolnych imprez okolicznościowych.

 

Uroczyste obchody świąt narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, religijnych.

 

Konkursy, wystawy.

 

Wycieczki do muzeum itp.

 

Edukacja polonistyczna, zajęcia plastyczne.

 

Uczestnictwo w różnych formach upamiętniających postać Patrona Szkoły.

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • nauczyciele języka polskiego, plastyki, muzyki, języków obcych
 • opiekunowie SU
 • nauczyciel religii

 

OBSZAR IV    Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych.

 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne za realizację

Poprawa warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole
i poza nią.

 1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia
  w szkole:
 • ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz;
 • wdrażanie uczniów
  do przestrzegania procedur
  i przepisów związanych
  z bezpieczeństwem;
 • doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów;
 • eliminowanie zagrożeń pożarowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami;
 • ochrona mienia społecznego, - przeciwdziałanie agresji
  w szkole;
 • eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.
 1. Ukształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo:
 • zaznajamianie z przepisami bhp, drogami ewakuacyjnymi w szkole;
 • zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą itp.;
 • zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania
  z Internetu.
 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń
   i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych:
 • minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą
   „do” i „ze” szkoły;
 • kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy
  w nagłych wypadkach;
 • uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki; uświadamiane zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
 1. Eliminowanie z życia szkoły agresji:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych;
 • kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych;
 • monitorowanie zjawiska agresji w szkole.

Rozmowy z uczniami.

 

Obserwacje.

 

Zajęcia warsztatowe.

 

Treningi asertywności.

 

Udział szkoły
w programach zwiększających bezpieczeństwo uczniów.

 

Udział uczniów
w programach profilaktycznych.

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • nauczyciele świetlicy
 • pedagog
 • nauczyciele

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, ryzykownych
i konfliktowych.

 1. Wpojenie wiedzy niezbędnej
  do podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach trudnych:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka i właściwego oceniania poziomu zagrożenia;
 • propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie
  z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji).
 1. Wspieranie rozwoju autonomii i umiejętności dbania o własne dobro:
 • kształtowanie odpowiedzialności
  za własne zdrowie;
 • wspieranie poczucia własnej wartości uczniów,
 • wzmacnianie niezależności uczniów – ich odporności na nieakceptowaną presję rówieśniczą.
 1. Doskonalenie umiejętności w osobistym działaniu:
 • wykorzystywanie nadarzających się okazji do praktycznego zastosowania wiedzy o technikach opierania się niepożądanym wpływom;
 • kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.
 1. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców (opiekunów):
 • wzbogacanie ich wiedzy na temat prawidłowości psychofizycznego rozwoju dzieci;
 • podnoszenie umiejętności rozpoznawania sytuacji
  i zachowań ryzykownych.

Realizacja programów profilaktycznych.

 

Konsultacje – psycholog,  pedagog szkolny, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Piekoszowie.

 

Rozmowy z uczniami.

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog
 • nauczyciele świetlicy

Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.

 1. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych:
 • aktywne uczestniczenie
  w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych;
 • podnoszenie kompetencji rodziców (opiekunów)
  w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania środków uzależniających i właściwych sposobów reagowania.
 1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:
 • promowanie aktywnych
  i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego;
 • propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania;
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia sobie ze stresem;
 • informowanie o zagrożeniach cywilizacyjnych, w tym związanych z korzystaniem z Internetu;
 • kreowanie modelu absolwenta;
 • promowanie zdrowego stylu życia.

Obserwacje.

 

Zajęcia prowadzone przez specjalistów.

 

Realizacja programów profilaktycznych.

 

Konkursy profilaktyczne.

 

Zajęcia pozalekcyjne.

 

Filmy edukacyjne.

 • psycholog
 • pedagog
 • wychowawcy
 • nauczyciele

Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

 1. Rozpoznanie skali i natężenia zagrożeń występujących w środowisku ucznia:
 • monitorowanie występowania w szkole agresji;
 • monitorowanie (w miarę możliwości) występowania w szkole zachowań ryzykownych, takich jak: palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, wagarowanie;
 • ocenianie stopnia realizacji i efektywności Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 • rozpoznawanie rozmiarów zagrożeń w środowisku, rodzinie, szkole.
 1. Udzielanie pomocy w sytuacji trudnej:
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zagrożonym przemocą
  w rodzinie;
 • wskazywanie specjalistycznych ośrodków i instytucji pomocowych;
 • współpraca z Policją, Sądem i innymi instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zbieranie informacji na temat uczniów zagrożonych demoralizacją.

 

Wywiady środowiskowe.

 

Konsultacje – psycholog, pedagog szkolny, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Zajęcia psychoedukacyjne.

 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog
 • przedstawiciele instytucji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  DLA KLAS IV-VIII ZESPOŁU PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W KOWALI

 

OBSZAR I

Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań.
 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne za realizację

 

 

Przygotowanie uczniów
do świadomego, aktywnego uczestnictwa  
w życiu społecznym.

 1. Rozwijanie samorządności uczniów.
 2. Uczenie zasad demokracji.
 3. Rozwijanie tolerancji wobec innych. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.
 4. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.
 5. Rozwijanie zainteresowań
  i pasji uczniów.
 6. Udział uczniów
  w konkursach i zawodach sportowych oraz innych formach prezentacji własnej wiedzy i  umiejętności.
 7. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji – Internet, gry komputerowe, telewizja, radio.
 8. Uczestnictwo w organizacji uroczystości, imprez szkolnych itp.
 9. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.
 10. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.
 11. Organizowanie czasu wolnego.
 12. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.
 13.  Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.
 14. Przygotowanie uczniów
  do wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej - zajęcia z zakresu orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego kształtujące
  u uczniów pozytywną
  i proaktywną postawę wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie
  wiedzy na temat zawodów
  i rynku pracy.

Udział w pracach Samorządu Szkolnego
i klasowego.

 

Udział uczniów
w procesie planowania pracy szkoły.

 

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości
i imprez szkolnych, środowiskowych,
na spotkaniach
z osobami niepełnosprawnymi, starszymi.

 

Statut Szkoły, regulaminy.

 

Percepcja sztuk teatralnych, koncertów, filmów, udział uczniów w kołach zainteresowań.

 

Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych. Udział
w lekcjach muzealnych,
w konkursach, zawodach sportowych.

Prezentacja wyników
na apelu, na gazetkach szkolnych, na stronie internetowej szkoły.

 

Imprezy integracyjne, uroczystości, wycieczki, akcje charytatywne itp.

 

Konkursy pięknego czytania, znajomości utworów literackich.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci i młodzieży.

Podkreślanie znaczenia twórczych postaw oraz dodatkowej działalności na rzecz środowiska, szkoły.

 

Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

 

 

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • psycholog
 • opiekun SU
 • pedagog
 • nauczyciel bibliotekarz
 • nauczyciele świetlicy
 • doradca zawodowy

 

 

Dążenie
do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

 1. Budowanie systemu wartości  - przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.
 2. Wpajanie szacunku
  i tolerancji
  do odmiennych poglądów, ludzi, religii, (zjawisko homofobii).
 3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.
 4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.
 5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja).
 6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka
 7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności
  za własne słowa i czyny.
 8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.
 9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 10.  Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych, osobistych oraz mienia szkoły.
 11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych.
 12. Uświadomienie uczniom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa mogą być drogą do stawania się lepszym człowiekiem.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie.

 

Pogadanki, lekcje wychowawcze, przedmiotowe, np. spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w rekolekcjach.

 

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy
w literaturze, historii, współczesności.

 

Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, lekcje savoir-vivre.

 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne. Diagnoza postaw.

 

Dbałość
o wygląd sal lekcyjnych i otoczenia szkoły.

 

Scenki dramowe – apele, przedstawienia, lekcje wychowawcze.

 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

 

 

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • psycholog
 • pedagog
 • opiekunowie SU

 

 

 

Rozwijanie zachowań asertywnych
i empatycznych.

 1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie szanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć „ nie”
  na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.
 2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.
 3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego.

      Przekazanie wiedzy
na temat szkodliwego działania używek, narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach, wymagających zajęcia określonego stanowiska, pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.

 

Realizacja programów profilaktycznych, lekcje wychowawcze, opieka psychologa,  pedagoga, współpraca
z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Policją itp.

 

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • psycholog
 • pedagog

 

 

 

Integracja działań wychowawczych i profilakty-cznych szkoły
oraz rodziców.

 

 1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami szkoły.
 2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego
  i  bezpieczeństwa uczniów. Egzekwowanie powyższych wymagań.
 3. Uwzględnianie
  na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych
  do problemów klasowych.
 4. Badanie opinii rodziców odnośnie skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz zasad oceniania obowiązujących w szkole.
 5. Włączanie rodziców
  do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:
 6. Udział rodziców
  w tworzeniu dokumentów szkolnych: Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu  
  i innych.
 7. Zapraszanie rodziców
  na imprezy i uroczystości szkolne, klasowe.
 8. Współpraca z rodzicami
  w planowaniu działań wychowawczych oraz organizowaniu pomocy dzieciom, które jej potrzebują.
 9. Korzystanie z pomocy chętnych rodziców
  w drobnych remontach, w upiększaniu sal, budynku.
 10. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.
 11. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.
 12. Organizowanie imprez dla rodziców i z ich udziałem.
 13. Wyróżnianie rodziców
  za wkład pracy, pomoc
  w poprawianiu warunków pracy i nauki w szkole (listy gratulacyjne).

 

Omówienie dokumentów naspotkaniach rodziców z wychowawcami, informacje na stronie internetowej szkoły.

 

Działania pracowników szkoły  mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowanie procedur
i reagowanie
w sytuacjach trudnych.

 

 

 

 

Badanie w formie ankiet, rozmów, wyrażania opinii na spotkaniach klasowych.

 

Konsultacje wychowawców klas z rodzicami -oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej
i profilaktycznej.

 

Współpraca z Radą Rodziców Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania z rodzicami, tablica informacyjna, strona internetowa szkoły.

 

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

 

Angażowanie rodziców do uczestnictwa i współorganizowania uroczystości, wyjazdów, imprez.

 

 

 • dyrektor
 • psycholog
 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • pedagog

 

 

 

Rozwijanie wrażliwości
na problemy środowiska.

 1. Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.
 2. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.
 3. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.
 4. Wskazanie sposobów dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

Udział w akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego, lekcje wychowawcze, zajęcia przedmiotowe.

Organizowanie zajęć
w terenie. Realizacja ścieżki ekologicznej, konkursów
i programów ekologicznych.

Wykłady i pogadanki ekologiczne.

 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • zespół pp

 

 

 

OBSZAR II.
Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.

 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne za realizację

 

Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji.

 1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.
 2. Kulturalne zachowanie w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele, na cmentarzu.
 3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.
 4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska o pamiątki po Nim.
 5. Prowadzenie kroniki szkolnej.
 6. Kultywowanie tradycji szkolnych.
 7. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach
  o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

Godziny wychowawcze, lekcje, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne, klasowe, wycieczki itd.

 

 

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe, konkurs wiedzy o Patronie.

 • dyrektor
 • wychowawcy
 • nauczyciele historii i religii

 

 

Wprowadzenie w życie kulturalne szkoły wspólnoty lokalnej.

Poszanowanie historii
i kultury regionu.

 

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.
 2. Zapoznanie z elementami kultury regionu.
 3. Poznanie wybranych legend.
 4. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny.
 5. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska.
 6. Geneza powstania miejscowości Kowala, poznanie historii  Gminy Sitkówka - Nowiny.

Wycieczki lokalne, wystawki, zajęcia dydaktyczne, konkursy.

 

 

Organizowanie imprez
i uroczystości szkolnych, uczestnictwo w imprezach i uroczystościach środowiskowych.

 • wychowawcy
 • nauczyciele

 

Poszanowanie historii
i kultury innych regionów.

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o innych regionach  kraju.

2. Wykształcenie umiejętności korzystania z dorobku kulturowego innych regionów.

Wycieczki, wystawy, korzystanie z zasobów Internetu.

 • wychowawcy
 • nauczyciele

 

 

Wspólnota Europejska
a tożsamość narodowa.

 1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.
 2. Zachowanie tożsamości narodowej we Wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.
 3. Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Udział szkoły
w projekcie Erasmus+.

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy.

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

 

 • wychowawcy
 • nauczyciele

 

OBSZAR III.
Wychowanie prozdrowotne.

 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne za realizację

 

 

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

 

 1. Korygowanie wad postawy.
 2. Korygowanie wad wymowy  - terapia logopedyczna.
 3. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.
 4. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania
  i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.
 5. Kształtowanie sprawności fizycznej. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.
 6. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach,
  ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne.

 

Lekcje przedmiotowe, wychowawcze  i zajęcia realizujące edukację zdrowotną, koła zainteresowań.

 

Organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy, projekty -  działania dotyczące zdrowego stylu życia.

 

Lekcje wychowania fizycznego, zajęcia SKS, zajęcia w terenie, wycieczki piesze, rowerowe, rajdy.

 

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Spotkania z policjantami.

 • nauczyciele
 • psycholog
 • logopeda
 • nauczyciele rewalidacji
 • nauczyciele wychowania fizycznego
 • pedagog

 

 

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.
 2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Przeciwdziałanie cyberprzemocy. Uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i portali społecznościowych.

Opracowanie
i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycieli.

 

Zapoznanie uczniów
i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi
na terenie szkoły.

 

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami.

 

Uwzględnianie w pracy z uczniami zaleceń zawartych
w orzeczeniach
i opiniach psychologiczno-pedagogicznych, organizacja zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych.

 

Lekcje wychowawcze, filmy edukacyjne.

 • dyrektor
 • nauczyciele
 • psycholog
 • pedagog
 • nauczyciele rewalidacji

 

 

 

Uzależnienia. Rozpoznanie ich
i zapobieganie.

 1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.
 2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

Lekcje wychowawcze.

 

Realizacja programów profilaktycznych dobranych odpowiednio do potrzeb grupy.

 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • psycholog
 • pedagog

 

 

OBSZAR IV.
Profilaktyka zagrożeń.

 

Cel

Zadania

Sposób realizacji

Osoby
odpowiedzialne za realizację

 

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych
i mocnych stron.

 1. Kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.
 2. Kształtowanie umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. Kształtowanie umiejętności wskazywania konstruktywnych sposobów rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

Zajęcie warsztatowe dla uczniów prowadzone przez pedagoga i doradców zawodowych.

 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • psycholog / doradca zawodowy
 • pedagog

 

 

 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole.

 1. Doskonalenie warunków bezpieczeństwa funkcjonowania ucznia w szkole.
 2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.
 3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.
 5. Ochrona mienia społecznego.
 6. Przeciwdziałanie agresji
  w szkole.
 7. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

 

 

Lekcje wychowawcze, apele, zajęcia pozalekcyjne, warsztatowe, profilaktyczne.

 • dyrektor
 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog

 

 

 

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo.

 1. Zapoznanie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.
 2. Cykliczna organizacja próbnej ewakuacji osób przebywających na terenie placówki.
 3. Zaznajamianie uczniów i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku w górach,
  nad wodą itp.
 4. Zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania
  z Internetu i urządzeń elektronicznych.
  Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

Lekcje wychowawcze, przedmiotowe (np. zajęcia komputerowe), apele, zajęcia pozalekcyjne, warsztatowe, profilaktyczne, spotkania
z funkcjonariuszami Policji.

 • dyrektor
 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog

 

 

 

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się
w sytuacjach niebezpiecznych.

 1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą do i ze szkoły.
 2. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.
 3. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania
  z mediów i prasy.
 4. Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania
z funkcjonariuszami Policji.

 

Zajęcia
z nauczycielami np. wychowania fizycznego, biologii.

 

Czytanie specjalistycznej literatury.

 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog

 

 

Eliminowanie agresji z życia szkoły.

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.
 2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.
 3. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmów o agresji i jej unikaniu, prezentacji, literatury, itp.

 

 

Zajęcia integracyjne
w klasach.

 

 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • psycholog
 • pedagog

 

 

 

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, ryzykownych, konfliktowych.

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka.
 2. Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi.
 3. Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów (rozpoznawanie
  i  zapobieganie zażywaniu substancji psychoaktywnych, narkotyków, paleniu papierosów itp.).
 4. Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

 

Aktywne uczestnictwo w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

 

Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

 

 

 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • pedagog

 

 

 

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym – wspieranie uczniów mających trudności
w nauce oraz relacjach społecznych.

 1. Diagnozowanie trudności w nauce.
 2. Dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.
 3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
 4. Tworzenie zespołów wsparcia.
 5. Budowanie motywacji
  do nauki.
 6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 7. Wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

 

Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

 

Praca zespołów
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Rozwijanie uzdolnień uczniów –zajęcia pozalekcyjne.

 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • psycholog
 • logopeda
 • pedagog

 

Wsparcie rodziców
i nauczycieli.

 1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych – wskazówki do pracy z uczniem w domu.

Organizowanie szkoleń, wykładów dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

 • dyrektor
 • nauczyciele
 • wychowawcy
 • psycholog
 • logopeda
 • pedagog

 

 

 

 

Opieka zdrowotna
i pomoc socjalna.

 1. Zapewnienie uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej bezpłatnych posiłków
  w szkole.
 2. Zapomogi dla uczniów, stypendia.
 3. Opieka świetlicowa.
 4. Troska o higienę osobistą uczniów.
 5. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły.
 6. Propagowanie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.

Współpraca
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Zdrowia.

 

Realizacja Programu dla szkół – polegającego
na dostarczeniu uczniom owoców
i warzyw oraz mleka
i przetworów mlecznych.

 

Poszukiwanie dodatkowego wsparcia dla uczniów – stypendia, kolonie profilaktyczne, programy unijne.

 • Psycholog
  i Pedagog – współpraca
  z instytucjami zewnętrznymi
 • nauczyciele świetlicy
 • wychowawcy
 • Szkolne Koło Wolontariatu

 


Analiza sytuacji wychowawczej
w szkole, skali zagrożenia uczniów nie-dostosowaniem społecznym.

 

 1. Opracowywanie
  i przeprowadzanie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli.
 2. Analiza wyników, opracowywanie rekomendacji do dalszej pracy szkoły.

Narzędzia badawcze – kwestionariusze ankiet.

 • zespoły ds. ewaluacji
 • psycholog, pedagog, logopeda

 

 

 

Współpraca
z instytucjami
i stowarzysze-niami.

 1. Współpraca z:
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
   w Sitkówce - Nowiny,
 • Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi,
 • Posterunkiem Policji
  w Nowinach
  i w Chęcinach,
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Narkomanii,
 • Centrum Nauki Leonardo da Vinci
 • Ośrodkiem Zdrowia,
 • OSP w Kowali.

 

 • dyrektor
 • psycholog
 • pedagog
 • logopeda
 • nauczyciele
 • wychowawcy

 

 

XI . HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
 

Nazwa

uroczystości/imprezy

Termin

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Ślubowanie klas pierwszych

wrzesień

Akcja „Sprzątanie Świata”

wrzesień

Dzień Chłopaka

wrzesień

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

wrzesień

Dzień Języków Europejskich

wrzesień

Dzień Edukacji Narodowej

październik

Święto Niepodległości

Dzień Patrona

listopad

Andrzejki klasowe

listopad

Mikołajki klasowe

grudzień

Gminny/szkolny Jarmark Bożonarodzeniowy

grudzień

Jasełka szkolne / Wieczornica

grudzień

Zabawa karnawałowa - klasy I-III

Bal ósmoklasisty – klasy VII-VIII

styczeń

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Tydzień Kultury Języka

luty/marzec

Walentynki

luty

Dzień Kobiet

marzec

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec

Gminny/szkolny jarmark wielkanocny

kwiecień

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień

Światowy Dzień Zdrowia

kwiecień

Święto Narodowe 3 Maja

kwiecień/maj

Dzień Matki i Ojca

maj

Dzień Dziecka / Festyn rodzinny

maj/czerwiec

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII

czerwiec

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

czerwiec

 

 

XII.  KRYTERIA EFEKTYWNOSCI

 

 1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

XIII. ZASADY EWALUACJI  PROGRAMU

 

Ewaluacja Programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • analizę dokumentacji,
 • rozmowy z rodzicami, przeprowadzanie  wywiadów, ankiet i kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawczych i przedmiotowych.

 

Ewaluacja Programu będzie prowadzona systematycznie i wnikliwie przez Zespół Wychowawczy oraz Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej. Wnioski i rekomendacje opracowane
na podstawie analizy ilościowej i jakościowej z przeprowadzonych badań, sugestii i uwag wszystkich organów szkoły staną się podstawą rozważań na temat modyfikacji Programu
i wdrożenia zmian w trybie przewidzianym przez aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

 1. ZATWIERDZENIE PRZEZ ORGANY STATUTOWE SZKOŁY

 

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali:

 

 1. Rada Rodziców Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali:

 

Uchwalono dnia 24 września 2019r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny