Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

 

Podstawa prawna:

·         Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

·         Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

·         Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

·         Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

·         Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

·         Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

·         Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

·         Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

·         Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019

·         Statut Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali .

 

Wstęp

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

·         wyników ewaluacji wewnętrznej, przeprowadzonej w roku szkolnym 2017/2018.

·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

·         ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

·         wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,

·         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły tj. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów i rodziców.

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

·         powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

·         zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

·         respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

·         współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (między innymi z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Sitkówka – Nowiny (pracownicy socjalni, asystenci rodziny), Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kuratorami sądowymi lub społecznymi (wg potrzeb), Komisariatem Policji
w Nowinach i Chęcinach, Wydziałem ds. przestępczości nieletnich KMP w Kielcach),

·         współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

·         współodpowiedzialność za efekty programu,

·         uczenie alternatywnych sposobów przeżywania życia codziennego,

·         kształcenie nawyku kulturalnego wypowiadania się,

·         wspomaganie dzieci z ubogich rodzin,

·         kształtowanie u dzieci zdrowego stylu życia oraz zasad prawidłowego odżywiania,

·         nauka rozwiązywania konfliktów poprzez umiejętne postępowanie oraz kształtowanie postaw asertywnych,

·         rozwijanie zainteresowań uczniów.

·         Kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw wobec ludzi i środowiska przyrodniczego,

·         Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego..

 

I. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

II. Sylwetka absolwenta

 

Dążeniem Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

·           kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,

·           zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,

·           szanuje siebie i innych,

·           jest odpowiedzialny,

·           zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,

·           zna i rozumie zasady współżycia społecznego,

·           jest tolerancyjny,

·           korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,

·           jest ambitny,

·           jest kreatywny,

·           jest odważny,

·           jest samodzielny,

·           posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

·           szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,

·           jest odporny na niepowodzenia,

·           integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1)      fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

2)      psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

3)      społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

4)      aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

5)      prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

6)      doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3)      przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

4)      informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

5)      włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

·         wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

·         przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

·         wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

·         rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

·         budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

·         przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

·         przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

·         wychowanie do wartości,

·         wzmocnienie wychowawczej roli szkoły,

·         troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

·           zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

·           znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

·           promowanie zdrowego stylu życia,

·           kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

·           rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
i narkotyków),

·           eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

·           niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

·           wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

·           uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

1.      Dyrektor szkoły:

·      stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

·      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

·      inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

·      stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,

·      współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

·      czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

·      nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

·      nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

2.      Rada pedagogiczna:

·      uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

·      opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,

·      opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością

·      uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

·      uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

3.      Nauczyciele:

·      współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

·      reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

·      reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

·      przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·      udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·      kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

·      rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

·      wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

4.      Wychowawcy klas:

·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

·         rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

·         na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

·      przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

·      zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym
i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

·      są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

·      oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

·      współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

·      wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

·      rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

·      dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

·      podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

·      współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

·      podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

5.      Zespół wychowawców:

·      opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,

·      analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

·      ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,

·      przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

·      inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

6.      Pedagog szkolny/psycholog:

·      diagnozuje środowisko wychowawcze,

·      zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

·      współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

·      zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,

·      współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

·      współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

7.      Rodzice:

·      współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

·      uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

·      uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

·      zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

·      współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

·      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

·      rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 

 

8.      Samorząd uczniowski:

·         jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

·      uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

·      współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

·      prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

·      reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

·      propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

·      dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

·      może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

V. Kalendarz uroczystości szkolnych organizowanych w roku szkolnym 2018/2019

Nazwa uroczystości

Osoby odpowiedzialne

Planowany termin

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Dyrektor

Wychowawcy

03.09.2018r.

Narodowe Czytanie 2018

(w ZSP w Nowinach)

p. Krajewska

p. Lużyńska – Kasperek

p. Łukasiewicz

07.09.2018r.

V Dzikie Ognisko

p. Polowczyk – Walas

Wychowawcy

07.09.2018r.

25 edycja Akcji Sprzątanie Świata- Polska „Akcja - segregacja”

V Rajd Szkolny „W poszukiwaniu trylobitów z Kowali”

p. Pabian

Wychowawcy

 

21.09.2018r.

 

Europejski Dzień Języków

p. Libera

p. Głogowska - Frączek

 

26.09.2018r.

Dzień Edukacji Narodowej

 

p. Krajewska

 

12.10.2018r.

29 Świętokrzyski Turniej Judo

p. Polowczyk - Walas

27.10.2018r.

Tydzień Profilaktyki

p. Mikuśkiewicz

p. Piwowarczyk Wcisło,

p. Bujak

p. Jamorska

19 - 23.11.2018r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

oraz rocznica nadania imienia szkole

 

 V Dyskoteka Niepodległościowa

(termin ustali nauczyciel prowadzący)

Wszyscy nauczyciele

p. Krajewska,

p. Jamorska

                p. Pabian

p. Polowczyk - Walas

Samorząd Uczniowski

 

09.11.2018r.

 

 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

Nauczyciele przedszkola

Wychowawcy klas I-III

23.11.2018r.

Tydzień Wolontariatu

p. Mikuśkiewicz,

p. Piwowarczyk - Wcisło

03 – 07.12.2018r.

Uroczysta Wigilia i Wieczornica Bożonarodzeniowa

 

p. Krajewska,

p. Pabian,

ks. Świątek

Wychowawcy

 

14.12.2018r.

 

XV Sportowa Wigilia Judo

p. Polowczyk - Walas

17.12.2018r.

Dzień Babci i Dziadka

Nauczyciele klas I-III

+ Nauczyciele przedszkola

08.01.2019r.

Zabawa choinkowa

„W świecie Disneya”

Dyrektor

Wychowawcy

Rada Rodziców

10.01.2019r.

Święto Wiosny

Nauczyciele przedszkola

Wychowawcy klas I-III

21.03.2019r.

Tydzień Kultury Języka

p. Krajewska,

p. Lużyńska - Kasperek

p. Łukasiewicz

Marzec 2018r.

Tydzień Mózgu

p. Mikuśkiewicz

p. Piwowarczyk - Wcisło

p. Woźniak,

p. Pabian

Marzec 2018r.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

p. Pabian,

wychowawcy klas I-III, nauczyciele przedszkola

 

Kwiecień

2019r.

Święto Pracy

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

p. Krajewska,

historyk,

nauczyciele klas I-III

 

30.04.2019r.

 

Dzień Europy

p. Głogowska- Frączek

p. Libera

09.05.2019r.

Dzień Matki

Wychowawcy kl. I-III, nauczyciele przedszkola

24.05.2019r.

II TURNIEJ KOWALI

Dyrektor, wszyscy nauczyciele i pracownicy ZPI w Kowali

Maj 2019r.

Dzień Rodziny-festyn rodzinny Dzień Dziecka i Sportu

Impreza plenerowa

Dyrektor

Nauczyciele przedszkola, Wychowawcy kl. I-VII,

Logopeda

Pedagog

Psycholog

Rada rodziców

 

01.06.2019r.

Uroczyste zakończenie roku

szkolnego

Dyrektor

Wychowawcy

 

21.06.2019r.

Udział w lokalnych uroczystościach cały rok szkolny – dyrektor i wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

1.      Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

2.      Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2018/2019 50% uczniów uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań.

3.      Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.

4.      Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 98% uczniów systematycznie realizuje obowiązek szkolny.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

1.      Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.

2.      Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2018/2019 powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad.

3.      Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

·         w terminie do 30.09.2018 r. samorząd uczniowski wyłoni radę wolontariatu,

·         rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do 19.10.2018 r.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

1.      Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

2.      W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

3.      100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

1.      Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

2.      Przeprowadzenie cyklu zajęć (ile godzin) psychoedukacyjnych w klasach (wskazanie w których) na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.

3.      100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.

4.      98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

1.      Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

2.      Do 30.09.2018 r. wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

3.      Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. W roku szkolnym ……………… 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

 

VII. Harmonogram działań

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

Wrzesień - październik

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły,

 

 

Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

 

Przeprowadzenie przez nauczycieli 1 zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

nauczyciele

wychowawcy

samorząd uczniowski

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator WDN

 

 

 

dyrektor

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie

 

 

 

 

 

Zgodnie z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej

wychowawcy, pedagog szkolny,

psycholog

Według potrzeb

Kształtowanie postawy twórczej

Szkolna twórczość artystyczna podczas uroczystości szkolnych
i gminnych

wychowawcy, organizatorzy przeglądu

 

Według harmonogramu uroczystości szkolnych i gminnych

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów

 

warsztaty w klasach
IV - VIII

debata na temat wartości i zasad wolontariatu

wychowawcy

psycholog, pedagog szkolny

Według potrzeb

Obchody tygodnia wolontariatu

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

przewodniczący zespołów wychowawczych

 

W zależności od potrzeb, minimum raz w semestrze

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez pedagoga szkolnego,

koordynator np. pedagog szkolny wychowawcy,

Podczas obchodów Tygodnia Mózgu

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

Opracowanie Programu Szkolnego Koła Wolontariatu

opiekunowie Koła Wolontariatu

Podczas Obchodów Tygodnia Wolontariatu

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

spotkanie z weteranem II wojny światowej

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania , wychowawcy

 

zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

Wychowawcy organizujący wycieczkę

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii

międzynarodowe wymiany młodzieży, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

wycieczki

koordynator programu wymiany Erazmus +

nauczyciele, wychowawcy, n-l j. niemieckiego, ksiądz

 

W ramach projektu Erazmus+, obchody Europejskiego Dnia Języka

 

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

pedagog szkolny,

 

 

 

wychowawcy klas
I – VIII

 

 

Wg potrzeb, obchody Szkolnych Dni Profilaktyki

 

Promowanie zdrowego stylu życia

 

Dzień Sportu, zajęcia o zdrowym stylu odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu człowieka prowadzone przez wychowawców na podstawie scenariusza opracowanego przez zespół w składzie:…

nauczyciel WF, nauczyciele biologii i przyrody, techniki, wychowawcy klas

Zgodnie z rozkładem materiału z poszczególnych przedmiotów,
wg. harmonogramu

SPOŁECZNA

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

Wychowawcy klas

wrzesień

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

pedagog szkolny

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opiekun samorządu uczniowskiego

 

 

Listopad, podczas obchodów Szkolnych Dni Profilaktyki

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień i cały rok.

 

Doskonalenie kultury bycia.

Tydzień Życzliwości

Nauczyciele klas
I - VIII

Zgodnie z kalendarzem

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

Udział w akcji sprzątanie świata.

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt i osób potrzebujących, wycieczki krajoznawcze.

Wychowawcy klas
I - VIII

Według potrzeb

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

warsztaty dla klas I - VIII prowadzone przez pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy
klas  I - VIII

drugie półrocze

zgodnie z harmonogramem

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

analiza frekwencji uczniów

 

 

 

systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

Dyrektor

Wychowawcy klas
I - VIII

Comiesięczna kontrola frekwencji przez wychowawców. Zgodnie z harmonogramem zebrań i dni otwartych, ustalonym na dany rok szolny.

EMOCJONALNA

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce – wskazanie konkretnych zajęć

pedagog szkolny,
psycholog, wychowawcy

 

Wg potrzeb

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

zajęcia integracyjne w klasach I - VIII

 

 

pedagog szkolny

 

 

Wg potrzeb

 

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)      obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)      analizę dokumentacji,

3)      przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)      rozmowy z rodzicami,

5)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

6)      wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali w dniu 29.08.2018 roku.

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny