Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

http://kowala.przedszkolna.net/pliki/plik/procedura-1568834726.pdf

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali

1. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali. 

2. Zakres procedury

 Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 3. Osoby podlegające procedurze

 Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola.

 4. Opis procedury

 4.1. Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola

 • Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby przez nich upoważniane. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola, aż do momentu przekazania go nauczycielowi przedszkola.
 • Dziecko powinno być przyprowadzone do przedszkola w godzinach od 7.00 do 8.45. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego planowaną nieobecność w danym dniu należy zgłosić nauczycielowi grupy osobiście dzień wcześniej lub najpóźniej telefonicznie w tym samym dniu dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 41 346 54 04, ale nie później niż do godziny 8.00.
 • Rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, przyprowadzając dziecko, mają obowiązek osobiście oddać je pod opiekę odpowiedniego nauczyciela grupy.
 • Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe.
 • W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel, w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Takiego samego zaświadczenia może zażądać nauczyciel po dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu spowodowanej chorobą zakaźną.
 • Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców ma obowiązek sprawdzić, czy dziecko nie przynosi ze sobą przedmiotów lub zabawek, które mogą stanowić zagrożenie dla innych dzieci.

4.2. Procedura odbierania dziecka z przedszkola

 Osoby upoważnione do obioru dziecka z przedszkola

 • Dziecko jest odbierane z przedszkola przez swoich rodziców, prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola od momentu przekazania go przez nauczyciela przedszkola.
 • Osoby upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) do obioru dziecka powinny być pełnoletnie lub małoletnie, ale powyżej 13. roku życia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka z przedszkola tylko poprzez pisemne oświadczenie składane dyrektorowi przedszkola lub odpowiedniemu nauczycielowi grupy. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 • Upoważnienie powinno być podpisane przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, chyba że któreś z nich jest pozbawione bądź ma ograniczone lub zawieszone prawa rodzicielskie. Rodzic powołujący się na taką okoliczność ma obowiązek przedstawienia kopii odpisu wyroku dotyczącego władzy rodzicielskiej (bez uzasadnienia).
 • Upoważnienie powinno być złożone przed rozpoczęciem roku przedszkolnego, nie później jednak niż w dniu 1 września, i jest ono ważne przez jeden rok.
 • Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
 • Upoważnienie powinno być przechowywane przez odpowiedniego nauczyciela w dokumentacji grupy, natomiast w pokoju nauczycielskim powinna znajdować się aktualna lista osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy.
 • Rodzice (prawni opiekunowie), podpisując upoważnienie, biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 • Rodzicie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 • Żadna telefoniczna prośba rodzica (prawnego opiekuna) bez pisemnego upoważnienia do wydania dziecka nie będzie uwzględniania.
 • Na prośbę nauczyciela lub innego personelu przedszkola osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna okazać dokument potwierdzający jej tożsamość.
 • Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może znajdować się pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających lub w innym stanie, który będzie wskazywał, że nie będzie mogła zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji personel ma prawo nie wydać dziecka i zatrzymać je w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. O takich okolicznościach niezwłocznie należy powiadomić dyrektora przedszkola i jak najszybciej skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Zasady odbierania dziecka z przedszkola

 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko z przedszkola najpóźniej do  godziny 17.00
 • Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są odebrać dziecko osobiście od nauczyciela prowadzącego grupę bezpośrednio z sali zabaw lub z ogrodu przedszkolnego, dokładając wszelkich starań, aby fakt odbioru dziecka był odpowiednio zaakcentowany.
 • Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, że dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu. 

Postępowanie w przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola

 • W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka lub inną upoważniona osobą, wskazaną w upoważnieniu.
 • W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję.
 • Do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.

5. Postanowienia końcowe

 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  została zatwierdzona przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców.
 • Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy nauczyciele oraz rodzicie najpóźniej w dniu 1 września bieżącego roku szkolnego.
 • Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor placówki w porozumieniu z radą rodziców.

 

6. Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU 2001 nr 61, poz. 624 ze zm.),
 • Statut przedszkola

 Załącznik nr 1 do Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

 Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Kowali

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki dziecka

wraz z adresem zamieszkania)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna dziecka

wraz z adresem zamieszkania)

Oświadczenie 

My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby do odbioru naszego dziecka …………………………. (imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola Samorządowego w Kowali

 

1.         ………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

2.         ………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

3.         ………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko upoważnionego, nr dowodu osobistego, telefon)

 Jednocześnie oświadczamy, iż bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 

………………………………                          …..…………………………………………..

  (miejscowość, data)                            (czytelne podpisy rodziców lub opiekunów)

 

 

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny