Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZPI w Kowali

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali

 

(zaprezentowana dnia 13.07.2016r. podczas konkursu na stanowisko Dyrektora

Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali)

 

„Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo.”

Piotr Szreniawski

 

     Posiadanie koncepcji jest jednym z warunków skuteczności działania. Koncepcja którą prezentuję, opiera się na dotychczasowych osiągnięciach i możliwościach realizacyjnych  Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali, placówki, która posiada już wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczność lokalną cele i kierunki działania, a które można wzbogacić o innowacyjne pomysły. Uwzględnia zasady współczesnego zarządzania instytucją. Zawiera priorytety oświatowe oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych i modyfikacji programu rozwoju szkoły w zgodzie z prawem oświatowym, w szczególności z Ustawą o systemie oświaty.

 

Kształcenie

     Na jakość pracy dydaktycznej szkoły kolosalny wpływ ma rozpoznanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia. Szczególnie istotne jest określenie potencjału początkowego uczniów. Dobra diagnoza jest podstawą do działań zapobiegawczych i naprawczych, zwrócenia uwagi na słabiej opanowane umiejętności i wiadomości. Kolejnym ważnym elementem pracy szkoły w sferze kształcenia jest monitorowanie postępów i osiągnięć uczniów. Stałe monitorowanie osiągnięć ucznia szkoły podstawowej polegać powinno na systematycznym gromadzeniu informacji o wynikach nauczania, osiągnięciach w konkursach i olimpiadach. Następnym ważnym elementem działań szkoły w zakresie kształcenia jest analiza zebranych wyników.

     W pracy dydaktycznej szkoły bardzo ważne jest wyjście z odpowiednią ofertą edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce. Podstawą stworzenia takiej oferty jest diagnoza potrzeb uczniów i środowiska, w którym oni funkcjonują. Szkoła musi stwarzać uczniom, zarówno tym zdolnym, jak i tym, którzy mają jakiekolwiek trudności, możliwość odniesienia sukcesu poprzez udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych.

     W następnych latach chciałabym kontynuować i rozwijać, zdecydowanie zwiększyć ofertę edukacyjną dla wszystkich uczniów, bowiem obok pracy z uczniami zdolnymi nauczyciele powinni podejmować wiele działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce. Dla uczniów tych należy systematycznie prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne i  korekcyjno-kompensacyjne.

     Ponieważ liczba dzieci potrzebujących  pomocy w nauce i indywidualnych działań terapeutycznych stale rośnie, za ważne zadania należy uznać stworzenie systemu profesjonalnej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Istotnym działaniem jest permanentne  doskonalenie kadry pedagogicznej w tym zakresie, zapoznanie z tematyką związaną z profilaktykę, diagnozą i terapią. Wiedza ta pozwoli nauczycielom  stymulować i usprawniać rozwój funkcji psychomotorycznych u dzieci. Kompensowanie funkcji mniej sprawnych, niwelowanie trudności w nauce, dostarczanie uczniom pozytywnych, kształcących i twórczych doświadczeń edukacyjnych. Istotnym elementem wspomagającym nauczyciela w tym względzie jest współpraca i pomoc pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     Ważnym zadaniem na najbliższe lata będzie ciągłe wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wprowadzenie programów autorskich czy też innowacji pedagogicznych oraz modyfikację istniejących, wybranych programów. Zadaniem dyrektora będzie inspirowanie nauczycieli do wymienionych działań.

     W najbliższych latach chciałabym propagować w szkole, którą jeśli będę kierować, ocenianie kształtujące. Uważam, że jest ono bardzo skutecznym sposobem podnoszenia osiągnięć edukacyjnych. Poza tym przygotowuje uczniów do uczenia się przez całe życie. Jest również bardzo pomocne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, ponieważ pozwala zindywidualizować nauczanie. Ocenianie kształtujące nie koncentruje się na porównywaniu uczniów, ale na podkreślaniu tego, co każdy uczeń już umie i dostarczaniu mu informacji o jego następnym kroku. Ocena szkolna nie może pełnić funkcji wyłącznie informacyjnej, powinna być motywacją do dalszej pracy ucznia. Jest to-moim zdaniem-klucz do podniesienia efektów kształcenia. Proces kształcenia musi być stale udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji. W pracy każdej szkoły istotnym elementem powinno być nagradzanie i chwalenie ucznia za każde osiągnięcie, sukces. Można tego dokonać poprzez pochwały, dyplomy, czy choćby stworzenie „galerii wielkich umysłów”, nagrodę „dyrektora szkoły”. Jest wiele pomysłów, które mogą być zrealizowane przez grono nauczycielskie, przy jego akceptacji i zaangażowaniu, gdyż raz jeszcze podkreślam, że wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami powinniśmy  tworzyć środowisko wspierające uczenie się i zaspokajać indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Jak powiedział Jonathan Edwards „Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne; żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej”. 

     Pragnę, by Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali był szkołą, w której dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymały możliwość na realizację  planów życiowych – indywidualnych i grupowych oraz by pomagała w znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Wyrównywanie szans rozwoju młodego pokolenia to mój cel główny, dlatego uważam, iż fundamentalne znaczenie ma również tworzenie warunków do samorealizacji i wyzwalania aktywności społecznej. Istotne jest także tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju.  W osiągnięciu tego celu pomogą mi działania terapeutyczne i kształcenie oparte o indywidualne IPET-y, czyli indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, które szkoła/ przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

     Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny będzie tworzony przez Zespół, powołany przez dyrektora. Chcę by w pracach Zespołu (w przygotowaniu programu i jego ewaluacji) uczestniczyli wszyscy nauczyciele i specjaliści, którzy pracują z dzieckiem oraz rodzice, którzy mają do tego prawo.

     Zespół będzie dokonywał diagnozy dziecka, jego mocnych stron i deficytów, analizował zapisy orzeczenia i proponował formy wsparcia. Chcę by w pracach zespołu uczestniczyli rodzice, specjaliści pracujący z dzieckiem poza szkołą lub pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
     Taka pomoc psychologiczno-pedagogiczna polegać będzie na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych.

 

Wychowanie,  opieka i bezpieczeństwo

     Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły są bardzo ważne i dlatego też dużą wagę przywiązuję do diagnozowania oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli w zakresie wychowania oraz opieki. Będzie to również moim priorytetem w przyszłości. Systematycznie będę badała (wraz z nauczycielami) oczekiwania rodziców uczniów wobec szkoły. Będę badała adaptację uczniów poszczególnych klas do systemu klasowo-lekcyjnego, funkcjonowanie świetlicy szkolnej, zajęć pozalekcyjnych, a także bezpieczeństwo w szkole i klimat w niej panujący.

     Będę dążyć do zwiększenia oferty zajęć pozalekcyjnych, którego efektem będzie rozwój postaw społecznych poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych, projektach wychowawczych i pracach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Warto także promować uczestnictwo w wolontariacie na rzecz ludzi starszych i chorych poprzez docenienie i upowszechnienie takich postaw.

     Istotne będzie inspirowanie nauczycieli do udziału w różnego rodzaju projektach edukacyjnych. Uważam metodę projektu edukacyjnego za niezwykle efektywną i chciałabym, aby była stosowana częściej. Opisane wyżej działania będą miały bardzo korzystny wpływ na sytuację wychowawczą szkoły. Innym aspektem mojej pracy będzie rozpoznawanie potrzeb środowiska i zorganizowanie  wsparcia oraz  pomocy materialnej. Zarówno wsparcia merytorycznego w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.

     Od wielu lat organizowane są różne formy takiej pomocy (obiady dla uczniów finansowane przez GOPS, MOPS, PCK, ale także sponsorów prywatnych, zbiórki odzieży, zakup przyborów szkolnych, finansowanie wypoczynku) i te działania będą również prowadzone w następnych latach.

   Szczególną rolę w szkole pełni świetlica, ważne miejsce rozwoju pasji i zainteresowań dzieci oraz opieki. W dzisiejszych czasach, czasach zapracowanych rodziców, kłopotów rodzinnych, narastających zagrożeń świetlica szkolna jest bardzo ważna dla rodziców i uczniów. Często jest ona czynnikiem decydującym o wyborze tej lub innej szkoły. Z jednej strony chciałabym, aby było to centrum informacji, nauki, kontaktu z książką, a z drugiej strony miejsce rozwoju pasji i zainteresowań. W miarę możliwości można stworzyć pracownię plastyczną czy też doposażyć teatr szkolny, by był on teatrem z prawdziwego zdarzenia (można nawiązać współpracę z teatrami z terenu miasta Kielce). Warto wydzielić miejsce na wyeksponowanie prac uczniowskich – „To stworzyły nasze ręce”.

 Chciałabym stworzyć szkołę dającą poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, opartej na życzliwości, otwartości, wzajemnym szacunku i poszanowaniu prawa poprzez:

·         rozwinięty system opieki nad dziećmi również w czasie ferii zimowych,

·         możliwości szerokiego kontaktu z nauczycielami - e-maile, konsultacje, porady,

·         żywe, czytelne, współtworzone, a przede wszystkim znane wszystkim i przez wszystkich respektowane prawo szkolne,

·         sztandar, hymn szkolny, ceremoniał i tradycje szkoły,

·         rozmowę jako podstawę działań profilaktycznych i rozwiązywania wszelkich problemów i konfliktów,

·         kultywowanie tradycji szkoły, wychowanie w duchu patriotycznym zgodnie z nadanym imieniem szkoły.

     W szkole musi być prowadzona diagnoza potrzeb, która służy podejmowaniu trafnych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych oraz udzielaniu właściwej pomocy i wsparcia uczniom. O wynikach diagnozy i podjętych działaniach będą informowani systematycznie rodzice. Poprzez wspólne działanie można wyeliminować zdiagnozowane zjawiska.

 

Kadra pedagogiczna

     Bardzo mocną stroną szkoły jest kadra pedagogiczna. Wszystkie zajęcia edukacyjne są prowadzone przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. Zdecydowana większość nauczycieli posiada też wysokie kompetencje do nauczania i prowadzenia dodatkowych zajęć.

 Jak już wspomniałam wyżej, aby zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, nauczyciele muszą doskonalić swoje umiejętności i korzystać z różnych form zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia. Ponieważ kadra pedagogiczna szkoły jest bardzo stabilna i wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje, w najbliższych latach chciałabym skupić się na podnoszeniu ich kompetencji w różnych płaszczyznach działania szkoły. W zakresie wiedzy za ważne należy uznać nie tylko podnoszenie poziomu kompetencji specjalistycznych, przedmiotowych, ale także coraz lepszą znajomość przepisów prawa i podstaw psychologii. W zakresie umiejętności chciałabym zadbać o doskonalenie takich kompetencji kadry pedagogicznej, jak umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, pracy zespołowej, pracy  z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwiązywania problemów, oceniania kształtującego, planowania własnej pracy. Ważne będzie także kształtowanie odpowiednich postaw u nauczycieli.  Uważam, że wykształcona, kompetentna, oddana swojej szkole kadra pedagogiczna jest największym kapitałem każdej placówki.

     Chciałabym aby w procesie dydaktycznym - na lekcjach, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych nauczyciele korzystali z nowoczesnych środków dydaktycznych, w tym programów multimedialnych, tablicy interaktywnej oraz Internetu. W swojej pracy będę się starała dokładnie analizować efektywność stosowanych przez nauczycieli form i metod pracy. Dotychczasowa wiedza wykazuje dużą różnorodność metod pracy, w tym także metod nowoczesnych, aktywizujących, świadczących  o nieustannym rozwoju warsztatu pracy nauczycieli. Są w tej dziedzinie nauczyciele wyróżniający się, liderzy i dlatego za swój obowiązek uważam stwarzanie im możliwości prezentacji swoich dokonań i dzielenia się doświadczeniem i umiejętnościami z kolegami. Będą temu służyły lekcje otwarte. Propozycją wymiany doświadczeń nauczycieli, chciałabym zainteresować innych dyrektorów szkół z terenu gminy Sitkówka - Nowiny i nie tylko tych placówek.

    Doceniam również wartość pracy zespołowej. Najefektywniej rozwijają się takie współczesne organizacje, które potrafią stworzyć warunki do dobrej pracy zespołowej.  Niezmiernie ważnym czynnikiem pozytywnie oddziałującym na rozwój jest zaufanie szefa do swoich ludzi. Nie sposób zbudować dobrego zespołu bez wzajemnego zaufania, bez delegowania zadań, a w ślad za tym – kompetencji i odpowiedzialności. Uważam, że dobry dyrektor buduje swój autorytet przez długi czas, poprzez rozmowy z uczniem i rodzicem, docenianie pracowników, wysłuchiwanie nauczycielskich kłopotów oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

 

Zarządzanie, nadzór pedagogiczny, styl kierowania

     Za rzecz niezmiernie ważną w prowadzeniu polityki kadrowej i nadzoru pedagogicznego uważam utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, właściwy klimat szkoły. Będę kierowała społecznością szkolną z poszanowaniem drugiego człowieka i kształtowanie relacji partnerskich. Jestem głęboko przekonana, że szkoła powinna być miejscem, w którym obowiązują przejrzyste zasady i wartości, wszyscy czują się bezpiecznie i w wysokim stopniu utożsamiają się z działaniami zespołowymi. Myślę, że tak jest w tej szkole i chciałabym, żeby było tak nadal. Pełniąc nadzór pedagogiczny, zawsze będę preferowała u nauczycieli takie cechy jak samodzielność, samodyscyplina, rozwaga, odpowiedzialność, rzetelność, sprawiedliwość, refleksyjność i twórczy krytycyzm. Ważną częścią zarządzania szkołą jest nadzór pedagogiczny. Dyrektor, korzystając z autonomii, jaką daje mu prawo oświatowe, samodzielnie planuje zakres merytoryczny, czynności i wszelkie wewnętrzne procedury związane z tym nadzorem. Wspólnie z zespołem nauczycieli i wicedyrektorem wypracowuje dokument dotyczący nadzoru pedagogicznego w szkole, by potem przedstawić go całej radzie pedagogicznej. W ten sposób daje się zespołowi nauczycieli poczucie sprawstwa, identyfikując ludzi z zadaniem. W kontaktach międzyludzkich zawsze procentuje życzliwość, zaufanie, szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość, prawość i otwartość. To cechy, które są warunkiem zbudowania dobrego zespołu pracowników, cechy, bez których nie sposób mądrze i efektywnie zarządzać szkołą.

     Za najbardziej wzorcowy styl kierowania uznaję styl partycypacyjny, do którego powinien dążyć każdy dobry dyrektor. Styl ten wynika z pełnego zaufania dyrektora do podwładnych, gdzie większość decyzji podejmowanych jest razem z pracownikami.

Dobry dyrektor powinien:

·         umieć zaprezentować siebie,

·         kierować zespołem pracowników w atmosferze, która by sprzyjała emocjonalnym więzom nauczycieli i innych pracowników ze szkołą, z którą wewnętrznie się identyfikują,

·         kierować zakładem pracy w sposób nowatorski, twórczy i efektowny,

·         indywidualizować oddziaływania wobec poszczególnych pracowników, gdyż każdy z nich jest inny, dlatego wymaga różnego traktowania,

·         motywować nauczycieli do twórczych poszukiwań pedagogicznych,

·         współpracować z rodzicami, by czuli się współgospodarzami szkoły,

·         współdziałać z władzami oświatowymi i samorządowymi,

·         nawiązywać kontakty i współpracować ze środowiskiem lokalnym tak, by szkoła postrzegana była jako ,,nasza”, gdzie problemy nie będą obojętne, a sukcesy cieszyły wszystkich,

·         odznaczać się fachowością i efektywnością w pracy. 

 

     Uważam, że drzwi gabinetu dyrektora powinny być zawsze otwarte dla uczniów, a i on sam często powinien przebywać na przerwach wśród uczniów, uczestniczyć w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego, jeździć z młodzieżą na wycieczki. Te wszystkie sytuacje są okazją do rozmowy z dziećmi, poznawania ich problemów i dawania przykładu niektórym nauczycielom. Oczywiście, dyrektor nie jest w stanie zajmować się wszystkimi uczniami drobiazgowo, ale musi stworzyć takie mechanizmy działania wewnątrzszkolnego, aby uczeń czy rodzić nie mieli nigdy poczucia, że zostali przez szkołę zlekceważeni. Nie ma sytuacji,  z której nie można znaleźć wyjścia, ale trzeba rozmawiać, chcieć wysłuchać i zrozumieć.                         

                            

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

     Najwyższą wartością w każdej szkole jest dobra współpraca z  rodzicami, ich włączenie się w jej pracę.  Chodzi przede wszystkim o zwiększenie stopnia wykorzystania przez Radę Rodziców kompetencji statutowych, aktywizowanie rodziców i motywowanie do udziału  w życiu szkoły. W związku z tym będą prowadzone i rozwijane następujące działania:

·         lekcje otwarte dla rodziców, będące popisami umiejętności uczniów,

·         nowe, aktywizujące formy spotkań z rodzicami (warsztaty, wspólne dla rodziców i dzieci zajęcia artystyczne),

·         aktywny udział rodziców w tworzeniu prawa szkolnego, ważnych dokumentów i procedur regulujących życie szkoły,

·         wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych (jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Święto Pluszowego Misia, Wieczór sobótkowy)

·         stworzenie rodzicom możliwości indywidualnych spotkań z nauczycielami  i dyrektorem (dyżury nauczycieli i dyrektora – raz w miesiącu, skrzynka trudnych pytań),

·         utworzenie punktu informacyjnego dla rodziców (informacje, podziękowania, wskazówki – słup lub tablica informacyjna),

     Warto również stworzyć pokoik spotkań indywidualnych rodzic-nauczyciel, w którym znajdować się będą różne materiały informacyjne dla rodziców, wskazówki, broszury, źródła pomocy.

     Znaczna część rodziców napotyka w codziennym życiu na wiele problemów w wychowaniu dzieci. Szkoła zawsze starała się ich wspomagać, udzielając porady, organizując spotkania ze specjalistami, konsultacje, tzw. pedagogizację rodziców i inne formy. Te działania chciałabym wspólnie z nauczycielami usystematyzować i poszerzyć, aby udzielić rodzicom profesjonalnej pomocy w coraz bardziej skomplikowanych problemach pedagogicznych, ale często także psychologicznych, zdrowotnych, materialnych czy prawnych.

     Aby pomóc dzieciom i ich rodzinom, szkoła musi nadal ściśle współpracować z instytucjami i organizacjami. Najważniejsze z nich to:

* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie nauczycieli).

* Policja (działalność prewencyjna, udział w programach edukacyjnych).

* Publiczna Biblioteka w Nowinach (korzystanie z oferty kulturalnej, aktywny udział   w konkursach, współpraca w przygotowywaniu okolicznościowych wystaw).

* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zajęcia profilaktyczne dla uczniów).

* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (współpraca w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom i rodzinom).

* Kluby sportowe (zajęcia sportowe dla uczniów).

* Świetlice Środowiskowe.

* Szkoły, przedszkola.

* Teatry, kina, muzea.

     Za niezwykle ważną i inspirującą należy uznać współpracę z wyższymi uczelniami regionu.

Chciałabym, aby ta szkoła była nadal otwarta na środowisko lokalne. Będę wspierała takie przedsięwzięcia, jak organizacja imprez kulturalnych dla środowiska, udział w gminnych imprezach sportowych i kulturalnych, akcjach charytatywnych, wolontariacie.

 

Baza materialna szkoły

     Celem mojej pracy będzie systematyczne wzbogacanie bazy szkoły w środki dydaktyczne, pozyskanie pracowni lingwistycznej, modyfikacja wyposażenia szkoły, świetlicy,  zmiany wystroju korytarzy, dostosowanie warunków lokalowych do potrzeb szkoły integracyjnej. Myślę o zagospodarowaniu terenu wokół szkoły, utworzenie badawczego ogródka botanicznego. Działania te mają charakter otwarty i pomogą  zmianie. Liczę na pomoc nauczycieli oraz rodziców w tym względzie. Wykorzystam również doświadczenia innych dyrektorów oraz władz samorządowych.

 

Promocja szkoły

     Pozytywny obraz szkoły tworzą także rodzice naszych uczniów, którzy w większości są zadowoleni ze szkoły i tworzą o niej dobrą opinię. Obok poziomu działań dydaktycznych wychowawczych znaczący wpływ ma tu miła i przyjazna uczniom atmosfera, o którą nadal będę zabiegać.

     Nadal będę wspierała takie działania, jak organizowanie licznych wycieczek i imprez szkolnych (Mikołaj, Walentynki, „tłusty czwartek”, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, itp.), wspólna zabawa przy różnych okazjach, wiele zawodów i imprez sportowych.

     W swojej codziennej pracy szkoła będzie podtrzymywać silne więzi ze środowiskiem lokalnym, z którego ona wyrosła. Szkoła pełni szczególną rolę – jest centrum kultury w środowisku lokalnym i ośrodkiem pielęgnującym tradycje lokalne, regionalne i patriotyczne (akademie z okazji świąt państwowych z udziałem mieszkańców, cykliczne imprezy podtrzymujące tradycje regionalne, spotkania z kombatantami i uznanymi w środowisku autorytetami, Zespołem Obrzędowym i Kołem Gospodyń Wiejskich „Kowalanki”).  

    Do promocji szkoły i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku będą przyczyniać się ożywione kontakty z mediami. Nadal będziemy rozbudowywać stronę internetową szkoły. Warto także opracować foldery, ulotki promujące szkołę jako efekt pracy uczniów i nauczycieli oraz rodziców.

     Chciałabym zadbać  o kontakt z absolwentami tej szkoły poprzez organizowanie spotkań.

 

     Przedstawiona wyżej koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest zwięzła i tylko dotyka niektórych ważnych spraw. Jako dyrektor będę starać się o to, aby ta szkoła funkcjonowała jako nowoczesna placówka edukacyjna, w której podejmuje się wiele działań, aby jej absolwenci byli dobrze przygotowani do dalszej nauki i życia w społeczeństwie.

Anna Łukasiewicz

 

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny